Cookie- og privatlivspolitik

Gæl­den­de pr. 24. maj 2018

 

Over­sigt

  1. Ejero­p­lys­nin­ger
  2. Hvad er Cook­i­es?
  3. Sådan slet­ter eller blo­ke­rer du for cook­i­es
  4. For­mål med cook­i­es på gamesweb.dk
  5. Goog­le Ana­ly­ti­cs
  6. Goog­le AdWords
  7.  Brug af per­so­nop­lys­nin­ger

 

1. Ejero­p­lys­nin­ger

Triatex
Vimmelskaftet 42
1161 Kø­ben­havn K
Te­le­fon (+45) 25 34 89 98
info@gamesweb.dk

 

2. Hvad er cook­i­es?
En cook­ie er en lille tekst­fil, der lag­res på din com­pu­ter el. til­sva­ren­de for at kunne gen­ken­de den. Der er ingen per­son­li­ge op­lys­nin­ger gemt i vores cook­i­es, og de kan ikke in­de­hol­de virus.

 

3. Sådan slet­ter eller blo­ke­rer du for cook­i­es
Se vej­led­ning her

 

4. For­mål med cook­i­es på gamesweb.dk

  • Tek­nisk funk­tio­na­li­tet, så vi kan behandle din bestilling.
  • Tra­fik­må­ling, så vi ved hvor mange, der be­sø­ger vores sit.

Sitet an­ven­der cook­i­es fra en føl­gen­de tred­je­par­ter, der har ad­gang til de på­gæl­den­de cook­i­es:

 

5. Goog­le Ana­ly­ti­cs
Web­s­i­tet bru­ger cook­i­es fra Goog­le Ana­ly­ti­cs til at måle tra­fik­ken på web­s­i­tet. Du kan fra­væl­ge cook­i­es fra Goog­le Ana­ly­ti­cs her.

 

6. Goog­le AdWords
Web­s­i­tet bru­ger cook­i­es fra Goog­le AdWords til må­l­ret­ning af an­non­ce­ring.

 

7. Brug af per­so­nop­lys­nin­ger
Per­so­nop­lys­nin­ger af­gi­ves al­drig til tred­je­part, med min­dre du selv ud­tryk­ke­ligt giver til­sagn her­til, og vi ind­sam­ler al­drig per­so­nop­lys­nin­ger, uden at du selv har givet os disse op­lys­nin­ger ved re­gi­stre­ring, køb eller del­ta­gel­se i en un­der­sø­gel­se m.v. Her ind­sam­les op­lys­nin­ger om navn, adres­se, po­st­num­mer, e-mail ordreafgivelse. Her ind­sam­les op­lys­nin­ger om navn, adres­se, po­st­num­mer, e-mail og telefonnummer.

 

Be­skyt­tel­se af per­so­nop­lys­nin­ger
Iføl­ge per­son­da­ta­loven skal dine per­son­li­ge op­lys­nin­ger op­be­va­res sik­kert og for­tro­ligt. Vi gem­mer dine per­son­li­ge op­lys­nin­ger på com­pu­te­re med be­græn­set ad­gang, som er pla­ce­ret i kon­trol­le­re­de fa­ci­li­te­ter, og vores sik­ker­heds­for­an­stalt­nin­ger kon­trol­le­res lø­ben­de for at af­gø­re, om vores bru­gero­p­lys­nin­ger hånd­te­res for­svar­ligt, og under sta­dig hen­syn­ta­gen til dine ret­tig­he­der som kunde.

 

Per­so­nop­lys­nin­ger slet­tes eller ano­ny­mi­se­res lø­ben­de ef­ter­hån­den som det for­mål, de blev ind­sam­let til, af­slut­tes. Per­so­nop­lys­nin­ger gem­mes højst i 12 må­ne­der efter brug.

 

I det om­fang, der be­hand­les per­so­nop­lys­nin­ger om dig, har du iføl­ge per­son­da­ta­loven ret til at få op­lyst, hvil­ke per­so­nop­lys­nin­ger, der kan hen­fø­res til dig. Så­fremt det viser sig, at de op­lys­nin­ger eller data, der be­hand­les om dig, er urig­ti­ge eller vild­le­den­de, har du ret til at kræve disse be­rig­ti­get, slet­tet eller blo­ke­ret. Du kan til en­hver tid gøre ind­si­gel­se mod, at op­lys­nin­ger om dig gøres til gen­stand for be­hand­ling. Du kan også til en­hver tid til­ba­ge­kal­de dit samtyk­ke. Du har mu­lig­hed for at klage over be­hand­lin­gen af op­lys­nin­ger og data ved­rø­ren­de dig. Klage ind­gi­ves til Da­ta­til­sy­net, jf. per­son­da­ta­lovens § 58, stk. 1.

 

Ønsker du at få oplyst hvilke data vi har liggende på dig, og eventuelt få slettet disse bedes du skrive til info@gamesweb.dk

Gamesweb.dk bruger cookies. Ved at klikke videre på siden, accepterer du automatisk vores brug af cookies. 
Se mere om vores cookie-og-privatlivspolitik her

Accepter